᛫  

Katikasi ye COVID-19: Rairo ku Vakristo Munguva Yekugozherwa

Mumazwi ake ekuzivisa New City Catechism (Katikasi ye Guta Idzva), Kathy Keller anonyora kuti, Katikasi dzakanyorwa ne zvinangwa zvinodarika kuita zvitatu. Chinangwa chokutanga kubudisa tsanangudzo dzino nzwisisika dze vhangeri (guhu rakanaka)… Chinangwa chepiri chaiva chekugadzira tsanangudzo idzi dzitaure ku dzidziso dzenhema, mhosvo, kutenda kwenhema kwenguva idzodzo uye mutsika ne magariro. Chinangwa chetatu, chaiva chiine basa... Read more